നമ്മൾ നമുക്കായി

Switch To English Admin Login

header_mal.php Displaying header_mal.php.

നമ്മൾ നമുക്കായി

ജനകീയ പുനർനിർമാണ പരിപാടി

സ്വകാര്യതാ നയംസ്വകാര്യതാ നയം

താങ്കൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത പക്ഷം അത് നൽകാതെ തന്നെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.


എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാം ?

കേരളത്തെ പ്രതിരോധസജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ അഞ്ച് മേഖലകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയോ ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തേയോ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം. പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധർക്കും സംഘടനകൾക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ട്.

വിലാസം

ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍,
റീബില്‍ഡ് കേരള ഇനീഷിയേറ്റീവ്,
1 A,
കാള്‍സര്‍ ഹെതര്‍ ടവര്‍,
ഹില്‍ട്ടണ്‍ ടവര്‍ ഹോട്ടലിന് എതിര്‍വശം,
പുന്നേന്‍ റോഡ്, സ്റ്റാച്യു,
തിരുവനന്തപുരം 695001

ഫോൺ

0471 2517276

ഇമെയിൽ

talktorebuild@kerala.gov.in

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ